Гэрээ хэлэлцээр : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Гэрээ хэлэлцээр
    
    БОЛОВСРОЛ,ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ
    ОДОО МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ГЭРЭЭ,
     ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ

    Засгийн газар хооронд байгуулсан гэрээ    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр Дуусах хугацаа

    1

    Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын хоорондын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 2000-04-17 Тав таван жилээр сунгагдана
     

    Засгийн газар хооронд байгуулсан протокол
    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр

    Дараагийн протокол байгуулах газар, огноо
    1.

    Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын Боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэргийн гэрчилгээг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай Хэлэлцээрийг сэргээж, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол 2010-06-01

    -

    2.

    Диплом, сертификат болон эрдмийн зэрэг хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар хоорондын протокол
    2004-08-26

    хугацаагүй

    3.

    Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн хоорондын   соёл, боловсрол,   шинжлэх ухааны салбарын талаар зөвлөлдөх хуралдааны протокол
    2004-05-04

     

     

    Засгийн газар хооронд байгуулсан санамж бичиг    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр
    Дуусах хугацаа

    1.     

    Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хооронд стратегийн түншлэл хөгжүүлэх тухай тунхаглал
    2009-08-25

    -

    2.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, Монакогийн Засгийн газар хоорондын харилцан ойлгоцлын санамж бичиг 2008-08-22

    2011-08-22

    3.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын хоорондын харилцан ойлголцох санамж бичиг
    2006-07-02

    Хугацаагүй

    4.     

    МУИС-ийн дэргэд Санскрит болон Буддын судлалын тэнхим байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2006-04-10

    2011-04-10

    5.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг 2002-07-09

    2007-07-09 дуусч,
    2012-07-09-нийг хүртэл сунгасан байгаа
     

    Засгийн газар хооронд байгуулсан төлөвлөгөө    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр

    Дуусах хугацаа

    1.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын 2010-2013 онд хэрэгжүүлэх соёлын солилцооны төлөвлөгөө
    2010-05-01

    2013-12-31

     

    Засгийн газар хооронд байгуулсан хөтөлбөр    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр

    Дуусах хугацаа

    1.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, Румын Улсын Засгийн газар хооронд боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын салбарт 2010 - 2012 онд хамтран ажиллах хөтөлбөр 2010-04-12
    2012-12-31
    2.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн газар хооронд 2009-2011 онд хамтран ажиллах соёлын солилцооны хөтөлбөр 2009-09-14
    2012-09-14
    3.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсын Засгийн газар хоорондын 2009-2011 онд хамтран ажиллах соёлын солилцооны хөтөлбөр 2008-10-8 2011-10-8
     

     

    4.     

    Монгол Улсын  Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын  Засгийн газар  хоорондын  соёл, шинжлэх    ухаан, боловсролын салбарт 2008-2011 онд хамтран ажиллах тухай хөтөлбөр 2008-04-11 2011
    5.     

    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарт 2007-2011 онд хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын  Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Болгар Улсын  Засгийн газар хоорондын хөтөлбөр 2007-08-29 2011
     

    Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр
    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр

    Дуусах хугацаа

    1.     

    Соёлын төв харилцан байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
    2010-05-01

    2015+5

    2.     

    Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Португал Улс хоорондын боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи, дээд боловсрол, соёл, залуучууд, спорт, хэвлэл мэдээллийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
    2010-04-07

    2015+5

    3.     

    Монгол Улсын Засгийн газар болон Люксембургийн Их Вант Улсын Засгийн газар хоорондын Соёлын хэлэлцээр. 
    2009-03-21

    2014+5

    4.     

    Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсын Засгийн газар хоорондын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, технологи, спортын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр.

    2007-09-17

    2012+5

    5.     

    Монгол Улсын Засгийн газар болон Кувейт Улсын Засгийн газар хоорондын Соёл, хэвлэл мэдээлэл, боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр.
    2007-07-30

    2012+5

    6.     

    Боловсролын баримт бичиг, эрдмийн зэрэг, эрдмийн цолыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2006-07-26
    сунгагдсан
    2003-07-1
    байгуулсан

    2011-07-26

    7.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Вант Улсын Засгийн газар хоорондын соёлын хэлэлцээр
    2006-08-17

    2011+5

    8.     

    Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Вьетнам Улсын Засгийн газар хооронд 2006-2010 онд боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
    2006

    2010-12-31

    9.     

    Дээд боловсролын ижил тэнцүү байдлыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Австри Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
    2006-03-31

    Хугацаагүй

    10.   

    Соёл, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
    2005-05-15

    2010+5

    11.   

    Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар хоорондын шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр
    2004-05-25

    2009+5

    12.   

    Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Узбекистан Улсын Засгийн газар хооронд соёл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
    2004-01-14

    2009+5

    13.   

    Соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Латви Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
    2003-07-01

    2008+5

    14.   

    Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, урлагийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Литва Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
    2003-06-27

    2008+5

    15.   

    Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
    2001-07-27

    2006+5

    16.   

    Монгол Улсын Засгийн газар, Балбын Вант Улсын Цог Жавхлант Вангийн Засгийн газар хоорондын хоёр талын хамтын ажиллагааны тухай ерөнхий хэлэлцээр
    2001-01-06

    2011+5

    17.   

    Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын соёлын хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр
    1997-09-16

    2002+5+5

     
    Яам хооронд байгуулсан гэрээ    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр
    Дуусах хугацаа

    1.     

    Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам болон Япон Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны төв хоорондын Боловсон хүчний хөгжлийн тэтгэлэгт хөтөлбөр төслийн удирдах үйлчилгээний тухай гэрээ.
    2010-06-22

    2012-03-31

    2.     

    Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам болон АНУ-ын Англи хэлний институт хоорондын хамтран ажиллах гэрээ
    2009-10-30

    2013-11-15

     
    Яам хооронд байгуулсан протокол    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр
    Дуусах хугацаа

    1.     

    МУ-ын БСШУЯ, Оросын Холбооны Улсын Шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбар хооронд хамтран ажиллах тухай Протокол
    2010.10.06

    -

    2.     

    Монгол-Солонгосын хамтарсан комиссын Боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн салбарт 2010-2012 онуудад хамтран ажиллах тухай протокол
    2010.09.07

    2012.12.31

    3.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Оросын Холбооны Улсын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын БШУЯ хоорондын 2011-2013 онд хамтран ажиллах тухай протокол
    2010.07.16

    2013.07.16

    4.     

    Монгол-Германы Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцэх уулзалтын мэдэгдэл
    2010.06.02

    -

    5.     

    2010 онд Монголын Соёлын өдрүүдийг ОХУ-д зохион байгуулах тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Оросын Холбооны Улсын Соёлын яам хоорондын протокол.
    2010.01.

    2010.12.

    6.     

    Оюутан солилцох тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсын Боловсролын яам хоорондын протокол
    2010-01-13

    2015-01-13

    7.     

    Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Халимаг Улсын Засгийн газар хооронд протокол
    2009-02

    2012-12-31

    8.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Оросын Холбооны Улсын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам хооронд 2008-2010 онд хамтран ажиллах протокол
    2008-01-24

    2010-01-24

    9.     

    Оюутан солилцох тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсын Боловсролын яам хоорондын протокол
    2007-09-17

    2007-2011

    10.   

    Монгол Үндэстний Уртын дууг "Хүн төрөлхтөний аман болон биет бус соёлын хосгүй өв"-өөр тунхаглахад хамтран нэр дэвшүүлэх тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Соёлын яам хоорондын протокол
    2005-06-07

    10 жил

     

    Яам хооронд байгуулсан санамж бичиг
    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр Дуусах хугацаа

    1.     

    Монгол Улсын БСШУЯ болон Олон улсын загалмайн хороо, Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг хоорондын Харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2010.10.20

    -

    2.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Оюу Толгой ХХК хоорондын мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаарх харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2010-07-09

    -

    3.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Соёлын яам хооронд соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2010-03-25

    -

    4.     

    Монгол Улсын БСШУЯ болон КОИКА хоорондын "Мэргэжлийн сургалтын загвар коллежийг Улаанбаатар хотод байгуулах тухай"харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2010-05-03

    Төслийн хугацаанд хүчинтэй

    5.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Урлаг, соёлын өвийн үндэсний сан хооронд соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах, хадгалах, сурталчлах чиглэлээр хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2010-01-11

    2014-01-11

    6.     

    Дээд боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Хорватын Шинжлэх ухаан, боловсрол, спортын яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2008-08-04

    2011-08-04

    7.     

    Монгол Улсын БСШУЯ болон Японы Соёлын өвийн үндэсний судалгааны хүрээ хоорондын соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2008-

    2011-03-31

    8.     

    Монгол Улсын БСШУЯ болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Мобио нийгэмлэг хоорондын хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2008-03-11

    2013-03-11

    9.     

    Монгол Улсын БСШУЯ болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Чонбук Их Сургуулийн номын сан хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2007-06-13

    2012-06-13

    10.   

    Монгол Улсын БСШУЯ, Хорватын Соёлын яам хооронд хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг
    2007-06-13

    2010-06-13

    11.   

    Letter of understanding between MECS, Mongolia and UNFPA
    2007-04-02

    2011-04-02

    12.   

    MOU between the Ministry of Infrastructure, Mongolia and the Ministry of Information Technology of India on Cooperation in Information Technology
    2001-01-03

    2011-01-03

    13.   

    MOU between the MECS, Mongolia and the Cultural Heritage Administration of the Republic of Korea on exchange and cooperation in the field of cultural heritage 2006-11-07

    2011-11-07

     
    Яам хооронд байгуулсан төлөвлөгөө    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр

    Дуусах хугацаа

    1.     

    Монгол Улсын БСШУЯ болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Соёлын Өвийн газар хоорондын Соёлын өвийн салбарт хамтран ажиллах, туршлага харилцан солилцох тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийн Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.
    2010

    2012-12-31

    2.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Унгар Улсын Боловсрол, соёлын яамны хооронд боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарт 2007-2010 онд хамтран ажиллах тухай төлөвлөгөө
    2007-05-23

    2010-07-31

    3.     

    БСШУЯ, НҮБ-ын ХАС хооронд байгуулсан 2007-2011 оны ажлын төлөвлөгөө
    2007-04-02

    2011-12-31

    4.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Боловсролын яамны хооронд 2005-2010 онд хэрэгжүүлэх боловсролын солилцоо, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө
    2005-11-28

    2010-12-31

     
    Яам хооронд байгуулсан хөтөлбөр    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр
    Дуусах хугацаа

    1.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Оросын Холбооны Улсын Соёлын яам хоорондын  2009-2011 оны Хамтын ажиллагааны хөтөлбөр
    2009-03-17

    2011-12-31

    2.     

    Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Боловсрол, хүний нөөцийн яамтай боловсролын салбарт 2006-2010 онд хамтран ажиллах ХӨТӨЛБӨР
    2006-08-16

    2011-12-31

     
    Яам хооронд байгуулсан хэлэлцээр
    Нэр

    Байгуулсан он, сар, өдөр
    Дуусах хугацаа

    1.

    БСШУЯ, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын ГЭСА хооронд хамтарсан тэтгэлгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр
    2010-06-02

    2016-04-01

    2.

    Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам болон Бүгд Найрамдах Чех Улсын Боловсрол, залуучууд, биеийн тамирын яам хооронд 2010-2013 онд боловсрол, шинжлэх ухаан болон залуучуудын асуудлаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
    2010-05-19

    2013-12-31

    3.

    Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Бүгд Найрамдах Чех Улсын Соёлын яам хооронд Соёлын салбарт 2010-2012 онд хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
    2010-05-19

    2011-12-31

    6.

    Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Ардын Засгийн Газрын Хэвлэл Мэдээллийн Албаны хооронд соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай
    2009-10-19

    2014-10-19

    7.

    Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад Монгол оюутан суралцуулах тухай Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Ардын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
    2009-06-25

    2014-12-31

    8.

    Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Хятад хэлийг дэлхийд түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг удирдах алба хоорондын Монгол Улсад хятад хэлний сайн дурын багш нарыг ажиллуулах тухай хэлэлцээр
    2008.06.19

    2011-06-19

    9.

    Боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам хоорондын хэлэлцээр
    2008.08.06

    2013-08-16

    10.

    Монгол Улсын БСШУЯ болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Даэжон хот хоорондын Боловсролын мэдээллийн технологийн салбарт хамтран ажиллах, харилцан солилцох тухай хэлэлцээр.
    2007-08-03

    2012

    12.

    Бүгд Найрамдах Польш улсын  их,  дээд сургуулиудад суралцаж буй болон суралцах Монгол оюутнуудад зориулсан "Тэтгэлгийн хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Польш Улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын сайд хоорондын гүйцэтгэх хэлэлцээр
    2007-07-18

    -

    13.

    Монгол Улсын БСШУЯ болон Оросын Холбооны Улсын Суурь судалгааны сан хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээр
    2006

    2011

    14.

    Монгол Улсын БСШУЯ, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын WITH ТББ хоорондын Монгол Улсын боловсролын салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээр
    2006-11-16

    2011-12-31

    15.

    Монгол Улсын БСШУЯ болон Оросын Холбооны Улсын Хүмүүнлэгийн ухааны сан хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээр.
    2004

    2007-3-3

    16.

    Шинжлэх ухаан, технологи, боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БСШУЯ, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Боловсрол, судалгаа шинжилгээний яам хоорондын хэлэлцээр
    2003-07-29

    2003-5-5


    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах