Эрх зүйн баримт бичиг : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Эрх зүйн баримт бичиг
    

    Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын
    Дээд боловсролын салбарт дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийн жагсаалт

    Д/д

    Хууль зүйн үндэслэл Тушаалын нэр /утга/ Баталсан огноо, дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар, огноо   Тайлбар, санал
      Сайдын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл 1."Дээд боловсролын байгууллага байгуулахад тавих шаардлага батлах тухай"/энэ тушаалын 2 дугаар хавсралтыг 2007 оны 74-р тушаалаар шинэчлэсэн боловч 2010 оны 26-р тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон/     2."Загвар батлах тухай"   1998. №61                   2010 №314   "Дээд боловсролын байгууллага байгуулахад тавих шаардлага батлах тухай" 1998 оны 61 дүгээр тушаалын 1 3, 4 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болгох шаардлагатай.
      "Боловсролын тухай хууль"-ийн 10 дахь зүйл, "Бага дунд боловсролын тухай хууль"-ийн 10 дахь зүйлийн 1 дэх хэсгийг   3."Техникийн болон мэргэжлийн сургуульд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам" 1999 №246 1999. №1480 Тушаалын үндэслэл хэсэг өөрчлөгдсөн болон Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн "16.1.Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журмыг хөдөлмөрийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална." гэсний дагуу шинэчлэн баталж, уг тушаалыг хүчингүй болгох.  
      Сайдын зөвлөлийн 2001 оны 3 дугаар хуралдааны шийдвэр 4."Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам" 2001 №113 2001 №1730 Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд заасны дагуу Засгийн газрын 2012 оны 19 дүгээр тогтоол хэрэгжиж байгаа тул уг тушаалыг шинэчлэн боловсруулах.
      Сайдын зөвлөлийн 2001 оны хурлын тэмдэглэл 5.Техникийн болон мэргэжлийн анхан дунд шатны сургууль төгсөгчдийн боловсролын болон мэргэжлийн зэрэг олгох үлгэрчилсэн журам 2001 №157 2001 №1754 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн "8.4.20.мэргэжлийн байгууллага, нийгэмлэг, холбоодын оролцоотойгоор ажил, мэргэжил, ур чадварын стандарт боловсруулах, модулийн сан, тестийн сан бүрдүүлэх, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын хөтөлбөрийн шаардлагыг хангасан иргэдэд мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах." гэсний дагуу Хөдөлмөрийн сайдын тушаал батлагдахаар хуульд заасан байгаа тул уг тушаалыг хүчингүй болгох.
      Үндэслэл хэсэг байхгүй 6."Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдах ажилтнуудыг Улсын багшийн их сургуулийн магистрантурт хөнгөлөлттэй нөхцлөөр суралцуулах журам" 2001 №300   Хүчингүй болгох, шинэчлэн боловсруулах
      "Боловсролын тухай" хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 36 дугаар зүйл, "Дээд боловсролын тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1,2, "Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3, "Бага, дунд боловсролын тухай" хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг 7."Их сургууль, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм" 2002 №283 2002 №1920 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан тушаалын үндэслэлийн зарим заалт өөрчлөгдсөн тул уг тушаалыг хүчингүй болгон, хуульд нийцүүлж, шинэчлэн боловсруулах.
      "Боловсролын тухай" хуулийн 11 дүгээр  зүйлийн 2 дахь хэсэг, 28 дугаар зүйлийн 28.1.4 дүгээр заалт 8."МУ-ын дээд боловсролын стандартын үлгэрчилсэн загвар батлах тухай"       9."Стандартын загварт өөрчлөлт оруулах тухай"/2002 оны 390 дүгээр тушаалд өөрчлөлт оруулсан/ 2002 №390         2006 №481 бүртгэлгүй Боловсролын тухай хуульд 2006 онд оруулсан өөрчлөлтөөр тус хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь заалтыг "11.3.Боловсролын стандартыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулан, Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 6.5-д заасны дагуу батлуулж, улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ." гэж өөрчлөн найруулсан тул хуульд нийцүүлж, дээрх тушаалыг хүчингүй болгох, стандартын загварыг мэргэжлийн байгууллагаар шинэчлэн батлуулах шаардлагатай.
      "Дээд боловсролын тухай" Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг "Профессор, дэд профессор цол олгох үлгэрчилсэн журам" 2003 №87 2003 №2211 Тушаалын үндэслэл хэсэгт заасан хуулийн зүйл, заалтад нийцүүлж, "Профессор, дэд профессорын цолын тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлт" гэсэн томьёололоор шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай.
       "Дээд боловсролын тухай" хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3, 4 дэх хэсэг, 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын зөвлөлийн 2003 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл 10."Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам" 2003 №158 2003 №2213  
      "Дээд боловсролын тухай" Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын зөвлөлийн 2003 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл 11."Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаалын орон тоонд тавих нийтлэг шаардлага"-ыг  нэгдүгээр, "Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаалын орон тоонд тавих нийтлэг шаардлагын шалгуур үзүүлэлт"-ийг хоёрдугаар хавсралтаар 2003 №139 2003 №2020  
       Дээд боловсролын тухай Монгол Улсын хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын зөвлөлийн 2003 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл       12."Их, дээд сургуулийн харьяа сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай" 2003 №184   2003 №2078  
      "Дээд боловсролын тухай" хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3, 4 дэх хэсэг, 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын зөвлөлийн 2003 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл     13."Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам батлах тухай"   2003 №158 2003 №2213  
      Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны гадаад харилцааг улам бүр єргєжин хєгжүүлэх зорилгоор Боловсролын хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.2, 28.1.10 дугаар заалт 14."Гадаад орны их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, багш ажиллуулах журам" 2003 №261    
      "Боловсролын тухай" хуулийн 8 дугаар зүйл 15."Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм" 2004 №12 2004 №2355  
      Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 22 дугаар тогтоол 16."Сургалтын төлбөрийн зээлээр дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төгсөгчийн диплом олгох журам"-ыг нэгдүгээр, "Диплом авах тухай захиалгын хуудас"-ыг хоёрдугаар, Зээлээр төгсөгчийн диплом олголтын тайлангийн маягтууд" 2004 №39   Сургалтын төрийн сангийн зээлээр суралцагчдын эргэн төлөлттэй холбогдох журмын зохицуулалттай нийцүүлж, шинэчлэх шаардлагатай.
      Монгол Улсын "Боловсролын тухай" хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.4, Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 276 дугаар тогтоолоор баталсан "Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний байгууллагын дүрэм"-ийн 1.4 дэх хэсэг, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн санал 17."Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргасан сургалтын байгууллагуудаас төлөх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай"   2004 №107 2007 №2791  
      "Боловсролын тухай" хуулийн 15 дугаар зүйл, "Дээд боловсролын тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйл 18.Төрийн бус өмчийн дээд боловсролын сургалтын 
    байгууллагын ангиллыг тогтоох тухай
    2004 №238   "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох тухай" 2010 оны 26 дугаар тушаал батлагдсантай холбогдуулан уг тушаалыг хүчингүй болгох
      Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь заалт 19.Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага /МСҮТ, шаталсан сургалтын коллеж/-д суралцагч элсүүлэх журам 2006 №189   Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд нийцүүлэх
      Боловсролын тухай хуулийн 28.1.2 дугаар заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 2006 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны нэгжийн дарга нарын зөвлөлийн 2006 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр 20."Гадаадад суралцах оюутныг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай" 2006 №433 2006 №2653  
       "Дээд боловсролын тухай" хуулийн 7.2 дахь хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Нэгжийн дарга нарын зөвлөлийн 2006 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэл 21.Эчнээ сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2006 №456    
      "Боловсролын тухай хууль"-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэг, яамны нэгжийн дарга нарын зөвлөлийн 2006 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл 22."Дээд боловсролын диплом олгох журам батлах тухай" /1 дүгээр хавсралт хүчинтэй/       2006 №480         2007 №2674  
      Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.4, 44 дүгээр зүйлийн   44.2.1 дүгээр заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Нэгжийн дарга нарын зөвлөлийн 2006 он 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэл 23."Их, дээд сургууль, коллежийн багшийн мэргэжлийн ёс зүйн ерөнхий дүрэм батлах тухай" 2006 №482 бүртгэлгүй Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.4 дэх заалт уг тушаалын үндэслэлд хамаарахгүй бөгөөд "Багш" хөтөлбөртэй уялдуулж,  тушаалыг шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай
      Боловсролын тухай хуулийн 28.1.2 дахь заалт, Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 8.1.9 дэх заалт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.2.29.1 дэх заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 2007 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.1.9, 2.1.12 дахь заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны нэгжийн дарга нарын зөвлөлийн 2007 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр 24"Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам"-ыг нэгдүгээр, "Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам"-ыг хоёрдугаар, "Багш, эрдэм шинжилгээний ажилтныг гадаадын их сургуулийн магистрантур, докторантурт суралцуулах, төгссөний дараа эргэн ажиллуулах гэрээ"-ний загвар 2007 №11 2007 №2828  
      Боловсролын тухай хуулийн 28.1.2 дугаар заалт, Дээд боловсролын тухай хуулийн  8.8, 8.10 дэх хэсэг   25"Дүрэм, журам батлах тухай" /Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам"-ыг нэгдүгээр, "Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм"-ийг хоёрдугаар, "Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм"/       26."Журам, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай" /2007 оны 187-р тушаалд оруулсан өөрчлөлт/   27."Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 2007 оны 187 дугаар тушаалд/   28."Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" /2007 оны 187-р тушаалд оруулсан өөрчлөлт/       2007 №187                       2007 №459       2007 №317     2010 №492   2007 №2721                       2007 №2825       2007 №2751     2010 №3201   "Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 2007 оны 317, 459 дүгээр тушаалаар энэхүү 187 дугаар тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт орсон/   Энэ тушаалд нийт 3 удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон байна.
      Монгол улсын "Боловсролын тухай" хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн, гадаадын чанартай дээд  боловсролын сургалт, хөтөлбөрийг Монгол улсад нэвтрүүлэх зорилгоор 29.Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн  салбар,  хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр  нээхэд тавигдах шаардлагын тухай   2007 №88    
      Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 187 дугаар тушаалаар баталсан "Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам"-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор  30.Журам батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай /Магистрын сургалтад мэргэжлийн хичээл заадаг багш нар болон магистрын сургалт хариуцсан нэгжийн дарга (захирал, эрхлэгч) докторын зэрэгтэй байх шаардлагыг 2009 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөх/     2007 №188    
      "Дээд боловсролын тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.8 дахь хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 157 дугаар тушаалаар  баталсан "Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм"-ийн   2.1 дэх хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын "Докторантурын хороо байгуулах тухай" 2007 оны 332 дугаар тушаал 31.Докторантурын хороо байгуулах тухай                                                              2007 №369    
      Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 187 дугаар тушаалаар баталсан "Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам"-ын хэрэгжилтийг бүрэн хангахын тулд шилжилтийн зарим арга хэмжээ авах шаардлага 32.Журам хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарим зохицуулалтын тухай   2007 №380    
      "Боловсролын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5 дахь хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын зөвлөлийн 2007 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл 33."Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай" 2007 №401 2007 №2798  
      "Боловсролын тухай" хуулийн 28.1.2 дугаар заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Нэгжийн дарга нарын зөвлөлийн 2007 оны 12 дугаар сарын  24-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл 34.Сургалтын эчнээ, оройн хэлбэр, зайны сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай     2008 №53   Их, дээд сургуулиудын эчнээ, оройн хэлбэрээр сургалт эрхлэх үйл ажиллагаанд зөрчил байнга илэрч байгаа тул уг тушаалыг дээд боловсролын шинэчлэлийн бодлогод нийцүүлэх, "Эчнээ сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 2006 оны 456 дугаар тушаалтай нэгтгэн шинэчлэх, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлагатай.
      Боловсролын тухай хуулийн 28.1.19 дэх заалт 35."Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай" /Төрийн өмчит их сургуулийн захирлын ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар/ 2008 №86    
      Засгийн газрын 2008 оны 177 дугаар тогтоол 36.Гэрээний загварыг шинэчлэн батлах тухай /Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээний загвар/, Гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээний загвар/ 2008 №70/369 2008 №2965 Засгийн газрын 2008 оны 177 дугаар тогтоол нь Засгийн газрын 2012 оны 19 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсон тул уг тушаалыг хүчингүй болгох, шинэчлэн батлах шаардлагатай.
      Монгол Улсын "Боловсролын тухай" хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.5 дахь хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 2008 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 6.2-ын 3, "Монгол Улсын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө"-ний 6 дугаар бүлгийн 6.2 дахь хэсэг 37."Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлт" 2008 №156    
      Дээд боловсролын тухай хуулийн "4.5.Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангиллыг сургуулийн хүчин чадал, үндсэн багш нарын дотор докторын зэрэгтэй багш нарын эзлэх хувь хэмжээг харгалзан боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно." 38."Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох тухай" 2010 №26 2010 №3107  
      Боловсролын  тухай  хуулийн  28 дугаар  зүйлийн  28.1.3 дугаар  заалт 39."Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бэлтгэх ерөнхий мэргэжпийн чиглэл, индексийг нэгдүгээр, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагаар бэлтгэх мэргэжпийн жагсаалт, мэргэшлийн түвшин, зэрэгийг хоёрдугаар, Сургалтын байгууллагын мэдэлд үлдээх мэргэжлийн чиглэл, индексийг гуравдугаар, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны чиглэлээр төрөлжүүлэн эзэмшүүлэх мэргэжпийн чиглэл, индекс" 2010 №235   Энэ тушаалд 2010 оны 310 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон.
      "Боловсролын тухай хууль"-ийн 20 дугаар зүйл 21.4 дэхь хэсэг, "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль"-ийн 10 дугаар зүйл 40.Загвар батлах тухай 2010 №314    
      "Боловсролын тухай" хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1.8 дахь заалт 41"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам батлах тухай" 2011 №09 2011 №3214  
      Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.7 дахь заалт 42.Журам батлах тухай /Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам/ 2011 №378 2012 №3317  
      Боловсролын тухай хуулийн 21.4 дэх заалт, 28.1.2 дахь заалт, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл 43.Шаардлага загвар батлах тухай /Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага, загвар/ 2011 386 2012 №3318 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд 2012 онд оруулсан өөрчлөлтөөр тус хуулийн 14 дүгээр зүйлд "14.3.Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбогдсон харилцааг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11-14 дүгээр зүйл, Боловсролын тухай хуулийн 21-24 дүгээр зүйлд заасны дагуу зохицуулах ба тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавих шаардлага, загварыг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална." гэж заасан. Гэтэл Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.7.5-д мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага байгуулах асуудал нь боловсрол, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хамаарахтай заалтыг хасаагүйгээс хууль тогтоомжийн давхардал үүссэн.
      "Боловсролын тухай" хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1.8 дахь заалт 44.Журам батлах  тухай / дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчлах тухай/ 2011 №09 2011 №3214  
      Боловсролын тухай хуулийн 9.2 дахь заалт   45."Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай"   2012 №1 2012 №3308 Энэ тушаалд "Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай" 2012 №А-303-р тушаалаар нэмэлт орсон.
      Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.21 дэх заалт 46.Журам батлах тухай /Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам,шалгуур үзүүлэлт/ 2012 №130 2012 №3317 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд 2012 онд оруулсан өөрчлөлтөөр тус хуулийн 8 дугаар зүйлд "8.4.23.мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй хамтран батлах." гэсэн нь Боловсролын тухай хуулийн 28.1.21 дэх заалттай зөрчилдсөн. 
      Боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн "7.З.Оюутан, магистрант, докторант элсүүлэх үлгэрчилсэн журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно." 47."Оюутан элсүүлэх журам шинэчлэн батлах тухай" 2013 №А/79 2013 №3373  

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах