Эрх зүйн баримт бичиг : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   Эрх зүйн баримт бичиг
   
   ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

   ·         Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай /2007 №219 
   ·         Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай /2012 №106/ 
   ·         Хувьсах зардлын дундаж норматив батлах тухай /2012 №94/ 
   ·         Зөв монгол хүүхэд үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /2013 №295/ 
   ·         Журам шинэчлэн батлах тухай  /улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил олгох 2013 №393/  

   САЙДЫН ТУШААЛ


   ·         Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай /2005 №405/
   ·         Дүрэм батлах тухай  /ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ёс  зүйн дүрэм 20074 №41/
   ·         Чиглэл батлах тухай  /хүүхдийн хөгжилд гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх 2007 №17/
   ·         Дүрэм батлах тухай  /Цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын  дүрэм 2008 №68/
   ·         Журам батлах тухай /улсын тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах 2008 №111/
   ·         Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай /2010 №45/
   ·         Шаардлага, загвар батлах тухай /тусгай зөвшөөрөл олгох 2010 №353/ 
   ·         Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /353-т өөрчлөлт оруулах 2014 №245/ 
   ·         Журам батлах тухай /хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах 2012 №131/
   ·         Журам, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай /салбарын шагналын журам 2012 №А194/
   ·         Чиглэл батлах тухай  /хүүхдэд ээлтэй  цэцэрлэгийг хөгжүүлэх 2013  №А110/
   ·         Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /нэг хичээлийн жилд бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн 2013 №А266/
   ·         Журам шинэчлэн батлах тухай  /багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам 2013 №А287/
   ·         Журам шинэчлэн батлах тухай  /багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах 2013 №А305/
   ·         Журам шинэчлэн батлах тухай  /боловсрол, соёлын газрын үлгэрчилсэн журам 2013 №А315
   ·         Бодлого батлах тухай /СӨБ-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого 2013 №А327/
   ·         Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах 2014 №А52/
   ·         Чиглэл батлах тухай  /цэцэрлэгийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэх 2014 №А112/


   ХАМТАРСАН ТУШААЛ


   ·         Бодлого батлах тухай /бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого 2005 №116/83/45/
   ·         Цэцэрлэг, ЕБС-ийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны
             цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай  /2007 №307/91/237/
   ·         Итгэлцүүр батлах тухай /2007 №306/237/
   ·         Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай / сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн  2008 №56/64/
   ·         Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /ур чадварын нэмэгдэл олгох 2010 №362/112/183/      


   *** 


   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах