Эрх зүйн баримт бичиг : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Эрх зүйн баримт бичиг
    
    ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

    ·         Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай /2007 №219 
    ·         Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай /2012 №106/ 
    ·         Хувьсах зардлын дундаж норматив батлах тухай /2012 №94/ 
    ·         Зөв монгол хүүхэд үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /2013 №295/ 
    ·         Журам шинэчлэн батлах тухай  /улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил олгох 2013 №393/  

    САЙДЫН ТУШААЛ


    ·         Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай /2005 №405/
    ·         Дүрэм батлах тухай  /ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ёс  зүйн дүрэм 20074 №41/
    ·         Чиглэл батлах тухай  /хүүхдийн хөгжилд гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх 2007 №17/
    ·         Дүрэм батлах тухай  /Цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын  дүрэм 2008 №68/
    ·         Журам батлах тухай /улсын тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах 2008 №111/
    ·         Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай /2010 №45/
    ·         Шаардлага, загвар батлах тухай /тусгай зөвшөөрөл олгох 2010 №353/ 
    ·         Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /353-т өөрчлөлт оруулах 2014 №245/ 
    ·         Журам батлах тухай /хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах 2012 №131/
    ·         Журам, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай /салбарын шагналын журам 2012 №А194/
    ·         Чиглэл батлах тухай  /хүүхдэд ээлтэй  цэцэрлэгийг хөгжүүлэх 2013  №А110/
    ·         Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /нэг хичээлийн жилд бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн 2013 №А266/
    ·         Журам шинэчлэн батлах тухай  /багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам 2013 №А287/
    ·         Журам шинэчлэн батлах тухай  /багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах 2013 №А305/
    ·         Журам шинэчлэн батлах тухай  /боловсрол, соёлын газрын үлгэрчилсэн журам 2013 №А315
    ·         Бодлого батлах тухай /СӨБ-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого 2013 №А327/
    ·         Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах 2014 №А52/
    ·         Чиглэл батлах тухай  /цэцэрлэгийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэх 2014 №А112/


    ХАМТАРСАН ТУШААЛ


    ·         Бодлого батлах тухай /бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого 2005 №116/83/45/
    ·         Цэцэрлэг, ЕБС-ийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны
              цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай  /2007 №307/91/237/
    ·         Итгэлцүүр батлах тухай /2007 №306/237/
    ·         Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай / сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн  2008 №56/64/
    ·         Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /ур чадварын нэмэгдэл олгох 2010 №362/112/183/      


    *** 


    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах