Статистик мэдээлэл : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Статистик мэдээлэл
    

    СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН

    2011 ОНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ

    ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА    1. Соёл, урлагийн байгууллага 
    (тоо, байршил, өмчийн хэлбэр, ангилал)

     2011 оны статистикийн мэдээллээр төрийн болон хувийн өмчийн соёл, урлагийн 821 байгууллага Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийн 36 (4.4%) нь мэргэжлийн урлагийн, 42 (5.1%) нь музей, 373 (45.4%) ньнийтийн номын сан, 341 (41.5 %) соёлын төв ба ордон, 3 (0.4 %) нь кино театр, 26 (3.2 %) нь кино үзвэрийн цэг байна (Хүснэгт 1).

     

    Хүснэгт 1. Соёл, урлагийнбайгууллагын тоо

     

     

    Ангилал

    2010

    2011

    Тооны өөрчлөлт (-бууралт)

    2010/2011

     

    Тоо

    %

    Тоо

    %

    Тоо

    %

     

     

    Бүгд

     

    821

     

    100.0

     

    821

     

    100.0

     

      0

     

             0.0

    Урлагийн байгууллага

     36

       4.4

        36

       4.4

         0

     0.0

     

    Музей

    Нийтийн номын сан

    Соёлын төв, ордон

     41

    373

    341

      5.0

    45.4

    41.5

        42

      373

      341

       5.2

     45.4

     41.5

       +1

         0

         0

     2.4

     0.0

     0.0

     

    Кино үзвэрийн байгууллага

      30

       3.7

        29

       3.5

        -1

     3.4

     

                           
     

     

    Соёл, урлагийн байгууллагын тоо 2010 онтой харьцуулахад хэвээр хадгалагдаж байгаа хэдий ч хувийн өмчийн “Равжаа” музей шинээр нэмэгдэж,  кино үзвэрийн цэгийн тоо 1-ээр буурчээ.

     

    Соёл, урлагийн байгууллагуудын 95.7 хувь нь төрийн, 1.0 хувь нь хувийн, 3.3 хувь нь орон нутгийн болон бусад хэлбэрийн өмчийн харьяалалд багтаж байна (Хүснэгт 2)[1].

     

    Хүснэгт 2. Соёл, урлагийнбайгууллагын тоо (өмчийн хэлбэрээр)

     

    Ангилал, өмчийн хэлбэр

    Нийт

    Үүнээс:

    төрийн

    хувийн

    орон нутгийн ба бусад

    Бүгд

    795

    761

    8

    26

    Урлагийн байгууллага

    36

    31

    3

    2

    Музей

    42

    39

    2

    1

    Нийтийн номын сан

    373

    363

    -

    10

    Соёлын төв, ордон

    341

    328

    1

    12

    Кино театр

    3

    -

    2

    1

     

     

    Соёл, урлагийн байгууллагуудын 724 нь буюу 91.1 хувь нь хөдөө орон нутагт (мэргэжлийн урлагийн байгууллагын 66.6 хувь, музейн 69.0 хувь, нийтийн  номын сангийн 92.0 хувь, соёлын төв, ордны 96.2 хувь нь аймгийн төв болон сумдад)байршин үйл ажиллагаа явуулж байна (Хүснэгт 3).Харин улсын хэмжээнд 3 кино театр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэдгээр нь нийслэлд байршиж байна.

    Хүснэгт 3. Соёл, урлагийнбайгууллагын тоо (байршлаар)

     

    Байршил

     

    Нийт

    Үүнээс:

    Урлагийн байгууллага

    Музей

    Нийтийн номын сан

    Соёлын төв, ордон

    Кино театр

    Бүгд

    795

    36

    42

    373

    341

    3

    Улаанбаатарт

    71

    12

    13

    30

    13

    3

    Хөдөө орон нутагт

    724

    24

    29

    343

    328

    -

     

     

    2. Ажиллагсад

    Соёл, урлагийн салбарт нийт 6,457хүн ажиллаж байгаагийн54.3хувь (3,508)-ийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байна.Нийт ажиллагсадын2,477 буюу 38.4 хувь ньзахиргаа-аж ахуйн, 2,174буюу 33.7 хувь ньмэргэжлийн ажиллагсад, 1,806буюу 27.9 хувь нь уран бүтээлчид эзэлж бөгөөд салбарын ажиллагсадын тоо өнгөрсөн онтой харьцуулахад 224хүнээр нэмэгджээ (Хүснэгт 4).

     

    Хүснэгт 4. Соёл, урлагийнбайгууллагын ажиллагсадын тоо

     

     

    Ангилал

    2010

    2011

    Тооны өөрчлөлт (-бууралт)

    2010/2011

     

     

    Тоо

    %

    Тоо

    %

    Тоо

    %

     

     

    Бүгд

     

    6,233

     

    100.0

     

    6,457

     

    100.0

     

      +224

     

             3.5

    Урлагийн байгууллага

    2,656

       4.4

     2,719

       4.4

           +63

     2.3

     

    Музей

    Нийтийн номын сан

    Соёлын төв, ордон

     612

     461

    2,321

      5.0

    45.4

    41.5

       635

       478

      2,428

       5.2

     45.4

     41.5

           +23

           +17

         +107

     3.6

     3.6

     4.4

     

    Киноны байгууллага

     183

       3.7

        197

       3.5

           +14

     7.1

     

                                 
     

     

    Ажиллагсадын тооны өсөлтийг байгууллагын төрлөөр авч үзвэл: нийт ажиллагсадын дундаж өсөлт 3.5 хувь байхад соёлын төв, ордных 4.4, киноны байгууллагынх 7.1 хувь байх бөгөөд дундаж өсөлтөөс киноны байгууллагад ажиллагсадын өсөлт 3.2 пунктээр дээгүүр байна.

    3. Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчид

    2011 ондсоёл, урлагийн байгууллагуудаар давхардсан тоогоор нийт10.0сая хүн үйлчлүүлсэн нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад 1.7сая хүнээр буюу 17.4 хувиар нэмэгдсэнбайна. Урлагийн тоглолт, музей, кино үзэгчид болон соёлын төв, ордноор үйлчлүүлэгчдийн тоо өссөний дотор кино үзэгчдийн тоо 45.2 хувиар буюу бараг 0.9 сая хүнээр нэмэгджээ. Харин нийтийн номын сангийн байнгын уншигчид 7.8 мянган хүнээр буюу 2.7 хувиар буурсан байна (Хүснэгт 5).

     

    Хүснэгт 5. Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчид

    (давхардсан тоогоор)

     

    Үзүүлэлт

    2010

    2011

    Тооны өөрчлөлт

    (-бууралт)2010/2011

    Тоо

    %

    Нийт үйлчлүүлэгчид

    8,265,963

    10,006,960

    1,740,997

    17.4

    Урлагийн байгууллага (үзэгчид)

    1,936,571

    1,974,881

    38,310

    1.9

    Музей (үзэгчид)

    416,037

    517,436

    101,399

    19.6

    Нийтийн номын сан (байнгын уншигчид)

    297,436

    289,604

    -7,832

    -2.7

    Соёлын төв, ордон (үйлчлүүлэгчид, үзэгчид)

    4,565,199

    5,308,304

    743,105

    14.0

    Кино үзвэрийн байгууллага (үзэгчид)

    1,050,720

    1,916,735

    866,015

    45.2

     

    4. Соёл, урлагийн байгууллагын суудлын тоо

    Соёл, урлагийн байгууллагуудын нийт суудлын тоо 2011 онд 117.8 мянгаболж 2010 онтой харьцуулахад 1.3 мянган суудлаарбуюу 1.1 хувиар нэмэгджээ (Хүснэгт 6).

    Хүснэгт 6. Соёл, урлагийн байгууллагын суудлын тоо

     

    Үзүүлэлт

    2010

    2011

    Тооны өөрчлөлт

    (-бууралт)2010/2011

    Тоо

    %

    Нийт үйлчлүүлэгчид

    116,469

    117,761

    1,292

    1.1

    Урлагийн байгууллага (театр, чуулга, цирк)

           15,765

    15,796

    31

    0.2

    Нийтийн номын сан

           10,480

    10,540

    60

    0.6

    Соёлын төв, ордон

           87,940

    89,128

    1,188

    1.3

    Кино үзвэрийн байгууллага (кино театр)

    2,284

    2,297

    13

    0.6

     

    Соёлын төвийн барилгыг шинээр барих, их засвар хийх ажлыг үе шаттайгаар дараатай хэрэгжүүлж ирснээр суудлын тоо 1.3 хувиар буюу 1.2 мянгаар нэмэгдсэн байна.

    5. Санхүүжилт

    Статистикийн мэдээгээр соёл, урлагийн салбарын байгууллагууд 2011 оны санхүүгийн жилд 145.5 тэрбум төгрөгийн үндсэн хөрөнгө, 11.5 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөтэй, 40.9 тэрбум төгрөгийн урсгал санхүүжилт авч, 40.6 тэрбум төгрөгийн урсгал зардал гарган үйл ажиллагаа явуулжээ. Нийт урсгал санхүүжилтийн 83.0 хувийг улсын төсвөөс, 8.1 хувийг үндсэн үйл ажиллагааны орлогоосоо санхүүжсэн байна. Энэ салбарт нийтдээ 17.6  тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгджээ (Хүснэгт 7).

    Хүснэгт 7. Санхүүжилт (тэрбум төгрөг)

     

     

    Үзүүлэлт

                  2010

                  2011

    Тооны өөрчлөлт (-бууралт)

    2010/2011

     

     

      Тоо

     

       Тоо

    Тоо

    %

     

     

    Нийт урсгал санхүүжилт

     

     

     33.4

     

     

    40.9

     

     7.5

     

            18.3

    Үүнээс: Төсвийн санхүүжилт

     

     27.5

     

      34.0

        6.5

     19.1

     

                 Үндсэн ажиллагааны орлого

       3.9

     

        3.3

       -0.6

    -18.2

     

    Хөрөнгө оруулалт

     

     16.3

     

      17.6

        1.3

     7.4

     

                           
     

     

    Өнгөрсөн онтой харьцуулахад нийт урсгал зардлын санхүүжилт 7.5 тэрбум, улсын төсвийн санхүүжилт 6.5 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдэж, харин үндсэн үйл ажиллагааны орлого 0.6 тэрбум төгрөгөөр буурчээ.

     

    -----000-----    [1]Байгууллагын нийт тоонд кино үзвэрийн цэгийн тоо (эдгээр нь кино үзвэрийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа, тухайлсан орон байргүй хувь хүмүүс юм)-г оруулаагүй

     

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах