Төрийн албаны салбар зөвлөл - Хүний нөөцийн ил тод байдал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Төрийн албаны салбар зөвлөл - Хүний нөөцийн ил тод байдал
    
    Төрийн албан хаагчийн ёс зүй

    ⚪ Ёс зүйн дүрэм, журам
               ⚬ Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
               ⚬ Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах,
                 ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

    Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр
    ⚪ Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай
    ⚪ Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар
    ⚪ Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
    ⚪ Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам
    ⚪ Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах,
       ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам
     /2010.12.01/ Ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах хүснэгт
    ⚪ Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам
      /2010 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/
    ⚪ Ажлын байрны тодорхойлолт, Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар

    Төрийн албаны салбар зөвлөлийн шийдвэр
     ⚪ БШУЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдааны дэг
     ⚪ БШУЯ-ны Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажлын чиг үүрэг
     ⚪ Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

    Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөсөн албан хаагчид
     ⚪ Шинээр тангараг өргөсөн албан хаагчид 2014

    Хүний нөөцийн мэдээлэл
    ⚪ Сайд
    ⚪ Дэд сайд 
    ⚪ Төрийн нарийн бичгийн дарга 
    ⚪ Сайдын зөвлөл 
    ⚪ Сайдын зөвлөхүүд 
    ⚪ Төрийн албаны салбар зөвлөл 
    ⚪ Яамны бүтэц, орон тоо
    ⚪ Газар, хэлтсийн удирдлагууд
    ⚪ Албан хаагчдын мэдээлэл
    Хүний нөөцийн стратеги
    ⚪ Хүний нөөцийн стратеги
    ⚪ Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл 
                 Мэргэжилтний үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудасны загвар 
                 Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудасны загвар 
                 Харъяа байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудасны загвар 
                 Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудасны загвар 
                 Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх заавар 
    Cул орон тооны зар
    ⚪ Дүрэм журам
     ⚬  Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
     ⚬  Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар 
     ⚬  Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам батлах тухай

    ⚪ Ажлын байрны зар
    ⚪ Сонгон шалгаруулалтын дүн 
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах