МОНГОЛ СУДЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2018-2021) -ийн төсөлд санал ирүүлнэ үү : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    МОНГОЛ СУДЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2018-2021) -ийн төсөлд санал ирүүлнэ үү
    

    Төсөл

     

    “МОНГОЛ СУДЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР” (2018-2021) ТАНИЛЦУУЛГА

    Засгийн газрын 2012 оны 56 дугаар тогтоолоор “Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлсэн билээ. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 2012-2016 онд гадаадын монгол судлалын нөхцөл байдалтай танилцах, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах, дэлхийн монгол судлалын шилдэг бүтээлийг монгол хэлээр орчуулах, монгол судлалын номын сан байгуулж, баримтын хөмрөг бүрдүүлэх, дотоод, гадаадын монголч эрдэмтдийн суурь судалгааны хамтарсан төсөл, сэдэвт ажлыг санхүүжүүлэх чиглэлээр улсын төсвөөс нийт 2,027.615 (хоёр тэрбум хорин долоон сая зургаан зуун арван таван мянган) төгрөг зарцуулсан байна.

    Сүүлийн үед төрөөс монгол судлалыг тогтолцоотой хөгжүүлэх чиглэлээр шат дараалсан арга хэмжээ авч, зохион байгуулалтын хувьд томоохон өөрчлөлт гарчээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2012 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр “Монгол судлалыг дэмжих сан” байгуулах тухай 14 тоот зарлиг гаргаж, түүний дагуу Засгийн газрын 2013 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн 402 дугаар тогтоолоор тус санг байгуулж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 2014 оны 2 дугаар сард “Монгол судлалыг хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 17 дугаар тогтоолоор Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийг Ерөнхий сайдын дэргэд байгуулахаар шийдвэрлэж, Засгийн газрын 2014 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар тус зөвлөлийг байгуулж, дүрмийг баталсан.

    Сүүлийн жилүүдэд бий болсон бодлого, зохион байгуулалт, санхүүжилтийн шинэ нөхцөл нь монгол судлалын цар хүрээ өргөжих, олон улсад энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа идэвхжих таатай орчныг бүрдүүлээд байна. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр монгол судлалын хөгжилд бодлого, үйл ажиллагааны шинэ дэвшил гарсан бөгөөд энэ салбарыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зөв суурийг тавьжээ.

    Цаашид монгол судлалыг эрчимжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх нь Монгол Улс дэлхийн монгол судлалын төв байх байр сууриа баттай хадгалаад зогсохгүй энэ салбараар дамжуулж улс орноо гадаад ертөнцөд зөв таниулах, нийгэм эдийн засгийн хөгжилд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй шинэлэг санааг тусгах чухал ач холбогдолтой юм. Иймд энэ салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх, бий болсон нөхцөлийг улам сайжруулах, шинэ орчинтой уялдуулахад “Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр” (2018-2021)-ийг боловсруулан хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй шаардлага болно.

    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны, спортын сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Монгол судлалын үндэсний зөвлөл дэх мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл, харьяа яамны холбогдох газрын санал зөвлөмжийг тусгасны үндсэнд Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр” (2018-2021)-ийн төслийг боловсрууллаа. 

     

     

    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны

    Шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын газрын мэргэжилтэн

     М.Уранзулд саналаа ирүүлнэ үү.

    uranzul@mecs.gov.mn

     

     Утас: 51-260325

     

               

    Төсөл

     

    МОНГОЛ СУДЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2018-2021) 

    Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

    Соёл иргэншлийн хүчтэй өрсөлдөөн бүхий өнөөгийн ертөнцөд монгол үндэстний хэл, түүх, соёлын дархлааг бэхжүүлэх, монгол судлалыг тогтвортой хөгжүүлэх бодлого чухлаар тавигдаж байна. Энэхүү хөтөлбөр нь Монгол Улсын нэр хүнд, байр суурийг өсгөх, үндэсний аюулгүй байдал, гадаад бодлогын үзэл баримтлал, шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, дэлхийн монгол судлалын цөм байх тулгуур үндэс болно.

    Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын төрөөс монгол судлалыг дэмжин хөгжүүлэх чиглэлээр “Монгол судлалыг дэмжих сан” байгуулах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг болон Засгийн газрын 402 дугаар тогтоол, “Монгол судлалыг хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 17 дугаар тогтоол зэрэг эрхзүйн баримт бичгийг баталсан юм.

    Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 56 дугаар тогтоолоор “Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр” (2012-2016)-ийг баталсан бөгөөд тус хөтөлбөрийн хүрээнд дараах онцлох үйл ажиллагаа хэрэгжсэн. Үүнд:

    а. Монгол судлалын бодлогыг тодорхойлох (Монгол судл-алын үндэсний зөвлөл), санхүүжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх байгууллага (Монгол судлалыг дэмжих сан) бий болж, тэдгээрийн чиг үүргийг зохицуулах эрхзүйн баримт бичгүүд (Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн дүрэм, Монгол судлалыг дэмжих сангийн дүрэм) батлагдсан. Ингэснээр монгол судлалын удирдлага, зохион байгуулалт тодорхой болсон.

    б. Дэлхийн монгол судлалын төв, эрдэмтэн судлаачдын сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих нөхцөл бүрдсэнээр гадаад улсын зарим их сургуульд монгол судлалын төв шинээр нээгдэж, үйл ажиллагаа нь сэргэсэн.

    в. Гадаадын залуу судлаачид монгол судлалын сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох болсноор энэ салбарын залгамж холбоо бэхэжсэн.

    г. Дотоодын эрдэм шинжилгээний байгууллага болон эрдэмтдийн хамтарсан үндэсний хэмжээний суурь судалгааны бүтээлүүд хэвлэгдсэн.

    д. Монгол судлалын бүтээл, эрдэм шинжилгээний хуралд чанарын ахиц гарсан.

    е. Монгол судлалын үйл ажиллагаа нэгдмэл зохион байгуулалтад орж, гадаад дотоодын сургалт судалгааны байгууллага, судлаачид хамтарсан бүтээл туурвих, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулахад анхаарах болсон.

    ё. Гадаадын монгол судлалын төвүүдийн үйл ажиллагаа бэхжихэд Монгол Улсын төрөөс хэрэгжүүлж буй монгол судлалыг дэмжих бодлого гол түлхэц болсон.

    ж. Монгол судлалыг хөгжүүлэх бодлогын үр дүнд энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа улам эрчимжих суурь бүрэлдсэн. 

    Цаашид монгол судлалыг олон улсын болон бүс нутгийн хүрээнд өргөжүүлэх, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртэй уялдуулах, Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, судалгааны үр дүнг нэвтрүүлэх, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сурталчлан таниулах, монгол судлаачдын залгамж холбоог бэхжүүлэх үүднээс “Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр” (2018-2021)-ийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ нь “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 5.6.10 дахь “Монгол судлалын хүрээг тэлэх, тогтвортой хөгжлийг хангах үндсийг бүрдүүлнэ” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх үндсэн баримт бичиг болно. 

    Хоёр. Үндэсний хөтөлбөрийн зорилго 

    Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, соёл, шинжлэх ухаан, гадаад харилцааны бодлогын уламжлал, шинэчлэлийн залгамж холбоо, даяаршил ба дангааршлын зохист харьцааг оновчтой тусгасан монгол судлалыг хөгжүүлэх бүтээлч үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд оршино. 

    Гурав. Үндэсний хөтөлбөрийн зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

     

    Зорилт 1. Судалгааны чанарыг сайжруулах, үр өгөөжийг дээшлүүлэх

    1.1.     Монгол судлалын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх суурь судалгааны бүтээл туурвина.

    1.2.     Олон улсын жишигт хүрсэн монгол судлалын эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, цуврал бий болгоно.

    1.3.     Дэлхийн монгол судлалын шилдэг бүтээлүүдийг эх хэлээр, дотоодын монгол судлалын бүтээлүүдээс гадаад хэлээр орчуулна.

    1.4.     Гадаад, дотоодод хадгалагдаж байгаа Монголын түүх, соёлд холбогдох судалгааны ховор хэрэглэгдэхүүн, баримт сурвалжийг эрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулна. 

    Зорилт 2. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, судалгааны орчныг бүрдүүлэх

    2.1.     Монголч эрдэмтдийн хамтын ажиллагааг нэгтгэн зохицуулах, мэдээллээр хангах, монгол судлалыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилго бүхий байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжинэ.

    2.2.     Монгол судлалын солилцооны хөтөлбөр боловсруулж, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлнэ.

    2.3.     Ази, Европ, Хойд Америкийн монгол судлалын бүсчилсэн бага хурлыг тухайн бүс нутагт зохион байгуулна.

    2.4.     Олон улсын монголч эрдэмтдийн ээлжит их хурал болон тодорхой чиглэлээр эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулна.

    2.5.     Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим байгуулж, судалгааны орчныг сайжруулна. 

    Зорилт 3. Монгол судлалын төвүүдийг дэмжих, залгамж холбоог бэхжүүлэх

    3.1.   Гадаад дахь монгол судлалын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, шинэ төв байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

    3.2.   Монгол Улсын монгол судлалын тэргүүлэх төвүүдийг өргөжүүлж, үйл ажиллагааг дэмжинэ.

    3.3.   Олон улсын залуу монгол судлаачдын зуны сургалтыг тогтмол зохион байгуулна.

    3.4.   Монгол Улсын их дээд сургуулиудын магистрантур, докторантурт гадаадын залуу монгол судлаачдыг тэтгэлгээр суралцуулна.

    3.5.   Залуу судлаачдыг монгол судлалын төвүүдэд солилцоогоор суралцуулах, мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг дэмжинэ.

    3.6.   Оюутны олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг тогтмол зохион байгуулна. 

    Зорилт 4. Үндэстний дархлааг бэхжүүлэх, монгол судлалыг сурталчлах

    4.1.   Монголын байгалийн унаган төрх, уламжлалт зан үйл, аж төрөх ёс, соёл сэтгэлгээний өвөрмөц онцлогийг сурталчилж, өсвөр үед өвлүүлэх үйл ажиллагааг дэмжинэ.

    4.2.   Эх орон, үндэстнийхээ түүх, хэл, соёлоо бахархан дээдлэх үзлийг залуу үеийнхэнд төлөвшүүлэх сургалт, тойрон аялал зохион байгуулна.

    4.3.   Монгол судлалын цахим мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, тогтмол баяжуулна.

    4.4.   Гадаадын оюутнуудын дунд монгол хэл, түүхийн олон улсын олимпиад зохион байгуулна.

    4.5.   Монгол судлалын талаарх төрийн бодлого, гадаад, дотоод дахь монгол судлалын төв, эрдэмтэн судлаач, эрдэм шинжилгээний бүтээлийг олон нийтэд сурталчилна.

    4.6.   Шилдэг залуу монгол судлаач, монгол судлалын шилдэг бүтээлийн шагнал бий болгоно.

    4.7.   Гадаад, дотоодод монгол үндэстний биет болон биет бус соёлын өвийг сурталчилж, дэлхийн нэр хүндтэй музей, төвүүдэд Монголын түүх, соёлын үзэсгэлэн зохион байгуулна.


    Дөрөв. Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа

     Тус хөтөлбөрийг 2018-2021 онд хэрэгжүүлнэ.

     

    Тав. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт

     

    5.1.   Хэвлэн нийтлүүлсэн суурь судалгааны бүтээл, олон улсын жишигт хүрсэн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, цуврал;

    5.2.   Монгол судлалын шилдэг бүтээлийн орчуулга, ховор хэрэглэгдэхүүн, баримт сурвалжийг судалгааны эргэлтэд оруулсан байдал;

    5.3.   Гадаадын монгол судлалын төв, судлаачдын тооны өсөлт;

    5.4.   Гадаад, дотоодод зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал, хамрах хүрээ;

    5.5.   Судалгааны орчин нөхцөл сайжирсан байдал;

    5.6.   Солилцооны хөтөлбөр, эрдэм шинжилгээний төслийн хэрэгжилт;

    5.7.   Монгол судлалын залгамж холбоог бэхжүүлсэн байдал;

    5.8.   Тэтгэлгээр суралцагч магистрант, докторант, мэргэжил дээшлүүлэгчийн тоо;

    5.9.   Үндэстний дархлааг бэхжүүлэх, залуу үед өвлүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ;

    5.10.Монгол судлалын үйл ажиллагааны мэдээлэл, сурталчилгааны цар хүрээ.

     

    Зургаа. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ 

    Төрийн захиргааны төв байгууллага “Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, Монгол судлалын үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн Засгийн газарт танилцуулна.

    6.1.   Монгол судлалын суурь судалгааны бүтээл, сэтгүүл, цуврал, шилдэг бүтээлийн орчуулга, баримт сурвалжийг нийтийн хүртээл болгосон байдал (бүтээл, сэтгүүл, цуврал, баримт сурвалж, орчуулгын тоо, тэдгээрээс авсан эшлэлийн хувь);

    6.2.   Олон улсын жишигт нийцсэн эрдэм шинжилгээний хурлын зохион байгуулалт (Сэдвийн шинэлэг байдал, гадаадын монгол судлалын төвүүд, судлаачдын оролцооны эзлэх хувь);

    6.3.   Гадаад, дотоодын монгол судлалын төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажилласан байдал (Монгол судлалын төвүүдэд олгосон санхүүжилтийн хэмжээ, үр дүнгийн тайлан, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр);

    6.4.   Монгол судлалын залуу үеийг бэлтгэх чиглэлээр гарсан чанарын өөрчлөлт (Монгол Улсын их дээд сургуулиудад монгол судлалын чиглэлээр сурсан гадаадын судлаачид, гадаадын их сургуулиудад суралцсан дотоодын оюутны тоо, чанарын өсөлт);

    6.5.   Үндэстний дархлааг бэхжүүлэх, монгол судлалыг сурталчлах талаар явуулсан үйл ажиллагаа (Гадаад, дотоодод зохион байгуулсан үзэсгэлэн, соёлын арга хэмжээ, монгол судлалын төвүүд, судлаачдыг сурталчилсан байдал, оролцогчдын тоо);

     

    Долоо. Үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны санхүүжилт

     7.1.   Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсөвт тусган санхүүжүүлнэ.

    7.2.   Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны санхүүжилт дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

    7.2.1.   улсын болон орон нутгийн төсөв;

    7.2.2.   гадаадын зээл, тусламж;

    7.2.3.   гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт;

    7.2.4.   бусад эх үүсвэр.

     

    ---oOo---

     

     

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах