Төсөл, хөтөлбөрүүдИЙН ТАЙЛАН

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ

ЗӨВЛӨХҮҮД Дэлхийн банкны дээд боловсролын бодлогын дарга асан, дэлхийн түвшний судлаач профессор Project15031 from mecss Станфордын их сургуулийн Боловсролын бодлогын төвийн захирал, АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх боловсролын ...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАЙЛАН 2014

Дээд боловсролын төсөл 2014 онд дор дурьдсан ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэлээ.1.Худалдан авалт/Тоног төхөөрөмж, барилга засварын ажил/"Хоёр их сургуульд лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх":Их, дээд сургуулийн судалгааны чадавхийг дээшл...

"ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ" ТӨСЛИЙН 2014 ОНЫ ТАЙЛАН

"Инженер, технологийн дээд боловсрол" төслийн 2014 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалт, дотоод ажлын талаар1.2."Инженер, технологийн дээд боловсрол" төслийн Удирдах хороог 13 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ба...

БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ ОЛОН УЛСЫН ТҮНШЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАЙЛАН 2014

Төслийн зорилго нь хүн амын өсөлттэй сургуулийн өмнөх боловсрол (СӨБ)-ыг уялдуулах, нийгмийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг СӨБ-д хамруулж нийгмийн тэгш бус байдлыг арилгахад оршино.Хотын захын хүн ам нягтрал ихтэй дүүргүүдэд цэцэрлэг барих, ...

    • «
    • 1
    • »

1 to 5 from 5

.