Дээд боловсрол

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Танилцуулга 2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Танилцуулга 2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Дээд боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд: Үндсэн үзүүлэлт Сургуулийн тоо, байршил Суралцагчид-Улсын дүн Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр Суралцагчид, сургуулиар Суралцагчид, насны бү...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Үндсэн үзүүлэлт Сургуулийн тоо, байршил Суралцагчид-Улсын дүн Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр Суралцагчид, сургуулиар Суралцагчид, насны бүлгээр Дотуур байранд суугчдын тоо Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр Удирдах ажилтан, багшийн...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Үндсэн үзүүлэлт Сургуулийн тоо, байршил Суралцагчид-Улсын дүн Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр Суралцагчид, сургуулиар Суралцагчид, насны бүлгээр Дотуур байранд суугчдын тоо Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр Удирдах ажилтан, багшийн тоо Мэ...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт Их, дээд сургууль, коллежийн тоо, байршил СУРАЛЦАГЧИД (улсын дүн) СУРАЛЦАГЧИД (өмчийн хэлбэрээр) СУРАЛЦАГЧИД (сургуулиар) СУРАЛЦАГЧИД (аймаг, нийслэлээр) СУРАЛЦАГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ(салбар...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ, СУРГАЛТЫН ОРЧНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГАЛТЫН ОРЧИН /2012 он, үндсэн хөрөнгийн тоо, төрлөөр/СУРГАЛТЫН ОРЧИН (2012 он, сургалтын байгууллага, үндсэн хөрөнгийн тоо, төрлөөр)ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (улсын нэгтгэл, 2012 оны санхүүгийн жилээр)ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (сургуу...

    • «
    • 1
    • »

1 to 8 from 8

.