Эрх зүйн орчин

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль

Энэ хуулийн зорилт нь шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, уг үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилтийн эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.https://www.legalinfo....

Инновацийн тухай хууль

Энэ хуулийн зорилт нь инновацийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт, төрийн дэмжлэг, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулан эзэмших, ашиглах, эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулаха...

Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам

Энэхүү журмын зорилго нь эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах, бүртгүүлэх үндсэн зарчмыг тогтоох, түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.https://www.legalinfo.mn/annex...

Инновацийн төсөл бүртгэх журам

Энэ журмаар инновацийн төслийг хүлээн авах, үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах, мэдээллийн санд бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.https://www.legalinfo.mn/annex...

Үндэсний инновацийн шагнал олгох журам

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулсан инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний инновацийн шагнал олгохтой холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. https://www.legalinfo.mn/annex...

Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам

Энэхүү журмаар инновацийн төсөл шалгаруулах, грант олгох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, үр дүнг тооцох үйл ажиллагааг зохицуулна.https://www.legalinfo.mn/annex...

Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр

Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр

Инновацийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Инновацийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, ЗАРДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТАД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Энэ журмаар шинжлэх ухаан, технологийн төслийн төсөвт өртөг, зардлыг тодорхойлох, хянах, төслийн санхүүжилтийн хэмжээг тогтоох,түүний зарцуулалтад хяналт тавихтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна. 1....

    • «
    • 1
    • »

1 to 10 from 10

.