Албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай

.