Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам

Энэхүү журмын зорилго нь эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах, бүртгүүлэх үндсэн зарчмыг тогтоох, түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. 

https://www.legalinfo.mn/annex...

.